Milka Kufrin, narodni heroj - Rade Bulat Print
Sadržaj knjige je specifičan. Suprug Milke Kufrin, Rade Bulat, predočio je u knjizi tekstove svoje pokojne supruge, njezina sjećanja, referate, izjave i dopise, nastojeći na taj način prikazati njezinu dugogo­dišnju predratnu ilegalnu aktivnost, njezin intenzivni pozadinski rad, djelovanje u vrijeme NOB-a i učešće u otporu ustaškim i okupacijskim snagama u Hrvatskoj, kao i njezin rad s mladima na shvaćanju suštine antifašističke borbe. U knjizi se očituje i dokumentira zajednička borba hrvatskih, srpskih i slovenskih partizana na području zapadne Hrvat­ske, od prvih dana rata. Izvanredno dobro su opisana i imenima doku­mentirana zbivanja na širem zagrebačkom području, način organizaci­je odlaska u partizane, sastajališta s kojih se išlo, najčešće u sajmene dane, kako bi se u mnoštvu naroda lakše prikrivala "veza" i sam odlazak. Tekst je nepresušno vrelo podataka i imena koja dokazuju masovnost ilegalaca koji su brojnim simpatizerima omogućili odlazak u NOB, o čemu u literaturi gotovo da i nema spomena.
 
U knjizi se izuzetno dobro prikazuju promjene poslijeratnog pona­šanja dijela partijskog rukovodstva koje se pretvara u formaliste i birokrate te staljinističkim metodama progoni bračni par narodnih heroja Kufrin- Bulat koji ne podliježu oportunizmu. Smatram da se sada, nakon dugogodišnjeg vremenskog odmaka, istine radi, i to treba reći.
 
Tekstovi Milke, dijelom i Rade, izjave i dokumenti, odražavaju neprihvatljivo stanje u našem društvu od sedamdesetih godina do kraja 20. stoljeća, od tendenciozne zabrane visokog školovanja oficirskih kadrova do razmirica medu jugoslavenskim republikama i sprječavanju Milkinog djelovanja na razvijanju turizma. Aktivnosti Milke Kufrin jasno pokazuju njezino poštenje, istinoljubivost i pokušaje nadvladavanja teških, lažnih optužbi koje su zatrovale mnoge godine života bračnog para Kufrin - Bulat...
 
Dr. sc. Vesna Čulinović - Konstantinović
 
***
 
... U knjizi su najbrojniji, najopsežniji i ujedno najkvalitetniji tek­stovi u kojima se prikazuju događaji i zbivanja tijekom antifašističke NOB-e. Pišući o pojedinim događajima i zbivanjima na svom ratnom putu, autorica je poimenično navodila i brojne osobe koje su u njima sudjelovale, opisujući pri tom kako su se ti događaji odvijali, koliko su dugo trajali te na koji su način pojedinci u njih bili uključeni. Pisala je jednostavno, iskreno, faktografski, bez suvišnih ideoloških "oblatni" i bez ratne patetike, uobičajene u takvim tekstovima. Zbog toga su ti tek­stovi tim više uvjerljivi i upečatljivi - pogotovo prikazi drugarskih od­nosa, požrtvovanja i uzajamnog ispomaganja partizana srpske nacio­nalnosti s Korduna i partizana Hrvata i hrvatskog stanovništva u Žumberku. Opisima stalnog organiziranog ilegalnog dolaska Hrvata iz okupiranog Zagreba u partizane na Žumberak i na Kordun, prikazana je uvjerljivo i na konstruktivno-afirmativan način nezamjenjiva uloga i presudan doprinos Hrvata i hrvatskog naroda Zagreba i okolice rastu i pobjedi antifašističke NOB i NOV u Hrvatskoj. Ta povijesna istina naglašava se isticanjem povezanosti i njegovanja tada postojećih prijateljsko-bratskih odnosa između antifašistički opredijeljenih Hrvata, Srba i pripadnika drugih naroda, nasuprot nekim današnjim "krojačima povijesti" koji nastoje tendencioznim prebrojavanjem Hrvata i Srba u partizanskoj NOV i neodgovornim žongliranjem tim brojkama, iskon­struirati povijest NOB u Hrvatskoj i Jugoslaviji, u kojoj bi dominiralo rivalstvo i zločesto nadmetanje između Hrvata i Srba, a ne njihovo povezivanje i ujedinjavanje u jedinstveni front borbe za pobjedu nad zajedničkim nacifašističkim neprijateljem. To, naravno, treba posluži­ti suvremenim nacionalističkim politikama za poticanje podvojenosti, međusobnog nepovjerenja i konfrontiranja Hrvata i Srba, ali i kao dokaz daje njihovo zajedničko življenje i pozitivno djelovanje na ovim prostorima nemoguće.
 
Obzirom na sadržaj i respektabilnu literarnu razinu većine tekstova smatram da bi za povijest bilo vrlo korisno te da bi na tržištu knjiga, a i u hrvatskoj javnosti, osobito kod hrvatskih antifašista, izdavanje jedne ovakve knjige bilo dobro primljeno. To je, uostalom, u izvjesnom smislu i moralna obveza nekadašnjih suboraca Milke Kufrin, ali i današnjih aktivista, da se oduže toj hrvatskoj heroini koja je svu sebe uložila u oslobođenje svoje domovine od nacističke aveti te u obnovu i materijalni i demokratski napredak novostvorene federativne Titove Jugoslavije i federalne Republike Hrvatske. Poželjno je i korisno da kao takva uđe u povijest i ostane u pamćenju današnjih i budućih anti­fašističkih, tj. demokratsko-slobodarski opredijeljenih generacija....
 
Mirko Mećava