Savez antifašističkih boraca
i antifašista Republike Hrvatske

Podvig

LIKVIDIRANO UPORIŠTE ODRA

Prije 80 godina, početkom veljače 1944., dvadesetak dana nakon formiranja, borci brigade „Franjo Ogulinac Seljo“,  poslije samo sat borbe uništili skladište Prve kozačke konjičke divizije

(Foto: Antifašistički vjesnik) Bista Ivana Mladena u Ruči

    Brigada „Franjo Ogulinac Seljo“ formirana je naredbom Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske 8. siječnja  1944. godine u šumi kod sela Cerja, nedaleko Pokupskog, od jednog bataljuna (Kljuka), Žumberačko-pokupskog NOP dreda  i dva bataljuna Turopoljsko-posavskog NOP odreda, s ukupno 829 boraca. Brigada je imala prateću četu, vod za vezu i bolnički vod. Za komandanta brigade imenovan je IVAN MLADEN, dotadašnji komandant Turopoljsko-posavskog odreda, a za komesara MLADEN BADEL.

     Do 30. siječnja 1844. brigada je bila pod komandom Štaba  Žumberačko-posavskog  sektora, a zatim u sastavu 34. divizije NOV Hrvatska. Djelovala je, uglavnom u Pokuplju, i Turopolju te na komunikacijama Zagreb-Sisak i Zagreb-Karlovac, a povremeno u Žumberku, Baniji, Kordunu i Posavini. Prvi podvig u novoformiranoj 34. diviziji ostvarila je brigada „Franjo Oglinac Seljo“, iznenadnim i odlučnim napadom na posadu u mjestu Odra, južno od Zagreba, koji je izveden 3. veljače 1944. godine u 23.30 sati. Nakon samo sat borbe uporište je likvidirano! U uporištu se nalazilo intendantsko  skladište  Prve kozačke konjičke divizije.

    U sastav brigade ušao je 1. svibnja 1944. još jedan bataljun (oko 170 boraca) Turopoljsko-posavskog NOP odreda kao njen 4. bataljun. Za uspješno vođenje borbe proglašena je udarnom 6. srpnja 1944.. Brigada je 26. kolovoza ponovno  popunjena borcima iz dva bataljuna Turopoljsko-posavskog  NOP odreda. Od ožujka do sredine svibnja 1945. godine, ometala je nadiranje Nijemaca i ustaša prema Karlovcu i Zagrebu, borila se na Baniji, na Kordunu, zajedno s 3. brigadom 13. divizije vodila borbe pri zauzimanju Tounja i Zdenca, a zatim uspješno djelovala kod Bosiljeva, Ozlja, Kupčine i Petrovine.

  Pored mnogobrojnih borbenih uspjeha, brigada je doživjela i kritične sukobe s neprijateljskim formacijama, kada joj je prijetilo uništenje. Najprije u veljači 1944., za vrijeme borbi sa Čerkezima u Posavini, kada je među poginulima bio i komandant Ivan Mladen. Zatim, u ožujku u borbama oko Kraljevačkih sela u Pokuplju, kada je brigada bila opkoljena. Među poginulim borcima bio je i načelnik štaba FEODOR ŠKRINJAR FEĐO, u ljeto 1944.  u borbama u Žumberku, kada je brigada pretrpjela velike gubitke, među kojima je bio i omiljeni komesar Marijan Badel. U siječnju 1945., prilikom  napada na ustaško uporište Žažinu, brigada je također imala vrlo velike gubitke.

    U većini borbenih okršaja, brigada je postizala primjerene uspjehe. U završnim borbama u Lici, Kordunu i Žumberku, brigada je 8. svibnja 1945. godine, oslobađanajem Jastrebarskog pobjedonosno završila svoj 16-mjesečni borbeni  put. Na trnovitom ratnom pohodu, brigada  je dala 414 života (ranjeno 947 boraca).

B.M. 

Facebook
E-mail