JUBILEJ 11. KORPUSA Print
Wednesday, 06 March 2019 16:30

Prije 75 godina formiran je 11. korpus koji je borbeno djelovao u Lici, Gorskom kotaru, Hrvatskom primorju, dijelom u Pokuplju i Istri. Do 1. ožujka 1945., bio je pod komandom Glavnog štaba Hrvatske, a zatim u sastavu Četvrte armije.

Jedanaesti korpus Narodnooslobodilačke vojske Hrvatske formiran je 30. siječnja 1944., od 13. i 35. divizije i jedinica Operativnog štaba za Istru. Prvi komandant bio je Pavle Jakšić, a politički komesar Artur Turkalin. Korpus je u 1944. godini vodio borbe sa dijelovima njemačkih divizija, ustašama i četnicima. U drugoj polovici 1944., jedinice korpusa sustavno su napadale neprijateljska uporišta, nanoseći Nijemcima i kvislinzima osjetne gubitke, rušile njihove komunikacije i proširivale slobodno područje.

 

Od rujna je korpus, prema naređenju Vrhovnog štaba, radi pružanja posredne pomoći jedinicama NOVJ koje su oslobodile Srbiju, težište svojih akcija usmjerio na rušenje komunikacija Ogulin-Brinje-Senj-Kraljevica (13. divizija), Rijeka-Trst (43. divizija), Otočac-Gospić (35. divizija), a tijekom borbi za oslobođenje Dalmacije na ometanje i sprječavanje manevara i veza neprijateljskih snaga između Jadrankog mora i unutrašnjosti zemlje.

Oslobođenjem Dalmacije i formiranjem fronte u Lici početkom 1945., 11. korpus našao se u pozadini strategijskog vojišta, gdje je svojom aktivnošću znatno doprinjeo slabljenju njemačkih i ustaško-domobranskih snaga. U završnim operacijama Četvrte armije djelovao je sa glavnim snagama u pozadini njemačkog 15. brdskog korpusa i sudjelovao u oslobađanju Gorskog kotara, Hrvatskog primorja i Istre od dijelova njemačkog 97. korpusa.

B. M.