Ostvarivanje prava na socijalnu skrb Print
Thursday, 08 May 2014 13:41

Dosadašnjim korisnicima opskrbnina – sudionicima NOP-a i zatočenicima u logorima NDH 31. prosinca.2013. godine prestalo je pravo na opskrbninu na temelju članka 44. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 148/13). Prema Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014. godine uvedeno je pravo na zajamčenu minimalnu naknadu kojom se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba osobama koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. Ta se naknada može ostvariti putem centara za socijalnu skrb.

Budući da su navedeni korisnici opskrbnina (sudionici NOP-a i logoraši) najčešće osobe starije od 90 godina, koje u pravilu žive na selu, koje su nemoćne, bolesne i bez mogućnosti da samostalno ostvare svoju socijalnu naknadu, dogovoreno je s Ministarstvom socijalne politike i mladih da se tim osobama, putem nadležnih centara za socijalnu skrb u općinama i gradovima osigura primjerena pomoć pri ostvarivanju njihovih prava.

Molimo vas da takve osobe na vašem području uputite da svoja prava rješavaju putem nadležnih centara za socijalnu skrb, te da imena osoba, koje nisu u stanju samostalno doći u centre za socijalnu skrb, dostavite u SABA RH kako bi im se putem Ministarstva i nadležnih centara pomoglo u rješavanju njihovih problema s naslova dosadašnjih opskrbnina.

S poštovanjem,

Predsjednik

Franjo Habulin