STOLETNICA NARODNEGA DOMA IN BOJ PROTI SLEHERNEMU NACIONALIZMU PDF Print E-mail

Vsedržavno združenje partizanov Italije smatra, da je udeležba predsednikov Italijanske republike in Republike Slovenije na slovesnosti ob stoti obletnici požiga Narodnega doma s strani fašističnih škvader 13. julija 1920, dejanje velike vrednosti.

Formalna vrnitev celotne stavbe – dela umetniške vrednosti arhitekta Maxa Fabianija – tržaški slovenski skupnosti pomeni priznanje žrtev organiziranega napada po enem stoletju. S tistim napadom so se začele diskriminacije, preganjanja in nasilja proti pomembnemu delu prebivalstva Trsta in vse Julijske krajine.

Vrnitev predstavlja dejanje legalnosti, v kolikor se legitimnemu lastniku vrača, kar mu je bilo odvzeto s političnim nasiljem. Hkrati potrjuje vrednote republikanske ustave, sloneče na svobodi in na spoštovanju vseh občanov in vseh združenj. Z željo, da bi Narodni dom postal v prihodnje kraj srečevanja skupnosti, jezikov in kultur, se lahko gladko strinjamo vsi, ker to predstavlja neprecenljivo dodatno vrednost za vse mesto in ne le za skupnost slovenskega jezika.

Evropa kot celota potrebuje takšna dejanja razsodnosti, da lahko dokaže, da je presegla nacionalizme, ki je dal povod dvema uničujočima svetovnima vojnama, ter da lahko okrepi sodelovanje med državami ter zagotovi miroljubno prihodnost.

ANPI-VZPI izraža zaskrbljenost, da bi skupna prisotnost obeh predsednikov pri drugih dveh spomenikih v Bazovici, glede na način in ob pomanjkanju ustreznega poglabljanja in razmisleka v krajevni skupnosti v času pred obiskom, lahko ne dosegla cilja dejanskega človeškega usmiljenja za žrtve, kakor tudi ne bi dosegla zavestnega sprejemanja odgovornosti za dejanja, ki jih tista spomenika predstavljata.

ANPI-VZPI meni, da morata dve sosednji državi, ki sta vključeni v Evropsko unijo in slonita na demokratičnih ustavnih določilih, težiti k dejanjem velike simbolične vrednosti, ki jih ne vsiljujejo kontingentni interesi, temveč so določena v popolni avtonomiji in na osnovi ustreznih poglobitvenih postopkov, začenši, v primeru naših krajev, s Poročilom mešane italijansko-slovenske komisije. Pri vsem tem je bistvenega pomena vloga krajevnih uprav, tako glede utrjevanja dialoga in zavestnega spoznavanja preteklosti, kakor tudi zato, da se preprečijo nove delitve in inštrumentalna tolmačenja preteklih dogodkov, ki nas pobliže zadevajo.

Za utrditev miroljubnih in tvornih odnosov med posameznimi državami ter za utrditev miru in lajšanje vojnih ran XX. stoletja, so drugačne evropske osebnosti dokazale pravo moralno moč in politično dostojanstvo izjemne globine, kot nemški kancler Willy Brandt 7. decembra 1970, ko je pokleknil v Varšavi pred spomenik padlim Poljakom, ali kot belgijski kralj Filip, ko se je 20 junija letos opravičil Kongu za grozodejstva iz kolonialnih časov, česar najvišje oblasti Italijanske republike niso nikoli storile.

Italijanske odgovornosti za povzročeno gorje in trpljenje v raznih državah v teku druge svetovne vojne ter med kolonialnimi zasedbami so običajno minimizirane, komaj omenjene in zanikane. Morali pa bi jih poznati in o njih razpravljati in morale bi postati predmet razmišljanja zlasti za mlajše generacije, da bi razumele pomen antifašističnega izvora republiške ustave.

Sopostavljanje svečanosti v Narodnem domu z drugimi svečanostmi ne more in ne sme na noben način zmanjševati vrednosti dejanja, ker bi to lahko odprlo pot novim polemikam, tako v Italiji kot v Sloveniji, tako kot je po želji nacionalizma, ki nasprotuje vsakršni pomiritvi in ker bi bilo v nasprotju z nameni ponedeljkovega srečanja dveh predsednikov v Trstu.

ANPI deželni odbor FJK; ANPI – VZPI Tržaški pokrajinski odbor ; ANPI -VZPI Goriški pokrajinski odbor;

ANPI Videmski pokrajinski odbor; ANPI Pordenonski pokrajinski odbor

 

 

IL CENTENARIO DEL NARODNI DOM E LA LOTTA CONTRO OGNI NAZIONALISMO

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia considera la partecipazione dei Presidenti della Repubblica Italiana e della Repubblica di Slovenia alla cerimonia per il 100° anniversario della distruzione del Narodni dom, ad opera di squadre fasciste il 13 luglio 1920, un atto di grande valore.

La formale restituzione alla comunità slovena di Trieste di tutto l’edificio – opera di valore artistico dell’architetto Max Fabiani – rende giustizia, dopo un secolo, alle vittime dell’aggressione che segnò l’inizio di discriminazioni, persecuzioni e violenze contro una parte importante della popolazione di Trieste e di tutta la Venezia Giulia.

La restituzione rappresenta un gesto di legalità, in quanto ritorna al legittimo proprietario quanto gli era stato di fatto estorto con un atto di violenza politica, e conferma i valori della Costituzione repubblicana, basati sulla libertà e il rispetto di ogni cittadino e di ogni associazione. L’auspicio che il Narodni dom diventi in futuro un luogo di incontro di comunità, lingue, culture non può che essere altamente condiviso rappresentando un valore aggiunto inestimabile per tutta la città e non solo per la sua comunità di lingua slovena.

L’Europa nel suo insieme ha necessità di atti di ragionevolezza come questi, per dimostrare il superamento dei nazionalismi, che furono all’origine di due devastanti guerre europee, e per consolidare la cooperazione tra stati e garantire un futuro di pace.

L’Anpi esprime la propria preoccupazione che la contestuale presenza congiunta dei Presidenti ad altri monumenti a Basovizza, nelle modalità promosse e in assenza di un adeguato percorso di approfondimento e di riflessione nella comunità locale nel periodo che ha preceduto la giornata, possa non cogliere l’obiettivo di un’effettiva pietà umana per le vittime, né generare una consapevole assunzione di responsabilità per gli eventi che quei momenti rappresentano.

L’Anpi ritiene che due Stati vicini, entrambi inseriti nell’Unione Europea, entrambi fondati su Costituzioni democratiche debbano aspirare a manifestazioni di alto valore simbolico, non imposti da interessi contingenti, ma decisi in totale autonomia e sulla base di adeguati percorsi di approfondimento, a partire, nel caso delle nostre terre, dalla Relazione della Commissione mista italo – slovena. Il ruolo degli Enti Locali è in tutto ciò fondamentale, sia per il rafforzamento del dialogo e della conoscenza consapevole del passato, che per evitare nuove divisioni e interpretazioni strumentali delle vicende, che ci riguardano così da vicino.

Per consolidare rapporti pacifici e collaborativi tra singoli Stati e rafforzare la pace e lenire le ferite delle guerre del Novecento, altre personalità europee hanno dimostrato una forza morale e una dignità politica di elevato spessore, dal gesto del cancelliere tedesco Willy Brandt, inginocchiato a Varsavia davanti al monumento dei caduti polacchi il 7 dicembre 1970, fino al recente (giugno 2020) messaggio di Re Filippo del Belgio con le scuse al Congo per le atrocità del periodo coloniale, cosa mai fatta dalle massima autorità della Repubblica Italiana.

Le responsabilità italiane per le sofferenze e i lutti provocati a tanti altri Stati nel corso del secondo conflitto mondiale e per l’espansione coloniale precedente sono spesso sminuite, sottaciute e negate. Esse andrebbero invece conosciute, discusse e diventare oggetto di riflessione, soprattutto per le giovani generazioni, perché comprendano l’importanza dell’origine antifascista della Costituzione e della Repubblica.

L’accostamento della cerimonia presso il Narodni dom con altre cerimonie, non può e non deve in ogni caso sminuire il valore del gesto, poiché ciò potrebbe aprire la strada a nuove polemiche, sia in Italia che in Slovenia, così come vuole il nazionalismo, contrario ad ogni pacificazione e andrebbe in contraddizione con le finalità per le quali Trieste ospiterà nella giornata di lunedì i due Presidenti.

ANPI comitato regionale FVG; ANPI – VZPI comitato provinciale di Trieste; ANPI -VZPI comitato provinciale di Gorizia;

ANPI comitato provinciale di Udine; ANPI comitato provinciale di Pordenone.