Ratna kronika Konac 1942. godine PDF Ispis E-mail

PREOKRET NA HRVATSKOM VOJIŠTU

U  vojnoj domeni presudan, prijelomni čin Narodnooslobodilačkog rata sadržan je u odluci Vrhovnog komandanta Josipa Broza Tita, donijetoj 1. studenog 1942. godine, kada je zapovjedio da se pristupi osnivanju prvih divizija partizanske vojske

 

Krajem 1942. godine došlo je do prekretnice na jugoslavenskom ratištu. Hrvatska je bila u središnjici toga. Vojni pohodi, ofenzive postojećih proleterskih i drugih hrvatskih i krajiških brigada i odreda, doveli su do stvaranja velikog slobodnog teritorija, do preokreta u strateškoj vojnoj domeni. Tome su doprinijele i slovenske brigade, tako da se, izuzev manjih prekida, spojio slovenski i hrvatski slobodni teritorij.

Ofenziva jedinica Glavnog štaba Hrvatske dovela je front do samog Zagreba, pa do Sušaka i Rijeke, Zadra i Splita, Makarske, Metkovića. Front se protezao do Banja Luke, uz Savu i preko Save na područje Slavonije, Moslavine i Kalnika, s manjim slobodnim teritorijem u Hrvatskom zagorju. Na oslobođenom teritoriju, uz druge jedinice, bilo je 14 brigada i 27 partizanskih odreda i drugih jedinica, preko 20 tisuća boraca pod GŠ Hrvatske. Na tom prostoru poražene su sve ustaško-domobranske i četničke snage i likvidirani njihovi garnizoni. Srušena je vlast NDH na skoro 50% njenog teritorija,  a uspostavljena nova narodna vlast, koja je u Bihaću, 26. i 27. studenog konstituirana osnivanjem AVNOJ-a, najvišeg politčkog tijela nove buduće države. Osnovane su omladinska i ženska antifašistička organizacija, dvije brojčano najjače političke strukture NOP-a.

Prve divizije

U vojnoj domeni presudan, prijelomni čin rata sadržan je u odluci Vrhovnog komandanta Josipa Broza Tita, donijetoj 1. studenog 1942. godine, kada je zapovjedio da se pristupi osnivanju prvih divizija partizanske vojske, koja se od tada naziva Narodnooslobodilačka vojska i partizanski odredi Jugoslavije. Kako je Narodnooslobodilačka vojska Hrvatske u svom sastavu krajem 1942. godine imala 25 tisuća boraca i kad se tome doda 7 tisuća boraca što je GŠ Hrvtske dao Vrhovnom štabu NOV i POJ, onda je Hrvatska na kraju 1942. imala 32 tisuće partizana. Od operativnih sastava imala je jedan korpus i četiri divizije, ukupno 18 brigada, 9 partizanskih odreda i 4 samostalna partizanska bataljuna. U isto vrijeme u Srbiji još nema formirane niti jedne brigade. Slovenija ima četiri brigade, dok Bosna i Hercegovina ima jedan korpus, dvije dvizije, 10 brigada i tri partizanska odreda.

Čin osnivanja divizija i korpusa NOVJ  veliki je kvalitetni skok u organiziranju oružanih snaga, stvorena je oružana sila znatnih operativno-strateških mogućnosti, najveća tada operativna struktura NOR-a, stvorene su povoljne mogućnosti za izvođenje ofenzivnih i obrambenih operacija širih razmjera, za brzo i efikasno manevriranje, za očuvanje strateške inicijative, preduvjet da se iz partizanskog ratovanja preraste u viši kvalitet – kombiniranim borbenim djelovanjem. Tito je na Prvom zasjedanju AVNOJ-a u Bihaću vijećnicima rekao: „Danas mi imamo snažnu Narodnooslobodilačku vojsku, koja ne samo da je ravna neprijatelju, već je i nadmoćnija od njega. Danas je perspektiva jasna da će pobjeda biti na strani saveznika“.

Na osnovi suglasja GŠH i odluke VŠ, vrhovni je komandant, Josip Broz Tito 22. studenog 1942. godine, izdao zapovijed da se na području Glavnog štaba Hrvatske formiraju divizije i jedan korpus, i to: Šesta (lička), Sedma (banijska) i Osma (kordunaška) divizija. Krajem prosinca 1942. osnovat će se još jedna  - 1. slavonska divizija, poznata kao 12. slavonska (u početku se zvala 4. hrvatska divizija).

GŠ NPO Hrvatske

Dva dana prije nego što je Vrhovni štab zapovjedio da se formiraju prve tri divizije i Prvi hrvatski korpus (20. studenog 1942.), Tito je naredio da se promijeni ime Vrhovnog štaba NOP i DVJ u Vrhovni štab Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije (NOV i POJ). Ovim se dekretom automatski promijenio i naziv partizanske vojske u Hrvatskoj. Raniji naziv Glavni štgab Nardonooslobodilačkih partizanskih odreda preimenovan je u Glavni štab Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Hrvatske.

U domeni ratne vještine, divizija je bila viša taktička, ali i operativna jedinica. Po načelima orgniziranja bila je univerzalna – za napad i obranu u svim uvjetima, na različitom zemljištu i neovisno o vremenu. Mogla se lako kretati jer nije imala veliku logistiku, skoro bez motorizacije, najviše s konjskom opremom, što je općenito karakteristika partizanske divizije i u čemu se ona razlikuje od klasične divizije. Mogla je voditi frontalne borbe, ali ih je nastojala izbjeći. Dosta je manevrirala, u čemu je i njena prednost. Nikada u NOR-u protivnik nije uspio uništiti ili zarobiti neku diviziju NOVJ. Bilo je slučajeva da joj se nanesu veliki gubici, kao 7. banijskoj u bitki na Sutjesci, ali nije uništena, ponovno je popunom i drugim mjerama vraćena u prvotno stanje.

Bojan Mirosavljev