Jubileji: PARTIZANSKE VOJNE ŠKOLE PDF Ispis E-mail

21. veljače 1942., otpočela je s radom u selu Gornji Budački, oficirska škola Glavnog štaba Hrvatske za rukovodioce partizanskih jedinica Like, Korduna, Banije, Gorskog kotara i Hrvatskog primorja

 

Prva vojna škola u Narodnooslobodilačkom ratu bila je Partizanska oficirska škola Glavnog štaba Hrvatske, formirana u selu Gornji Budački 21. veljače 1942. Imala je dva tečaja: niži – koji je trajao mjesec dana (pohađali su ga vodnici, komandiri i politički komesari četa, operativni i obavještajni oficiri bataljuna), i viši – 15 dana (koji su, u početku, pohađali komandanti bataljuna, a kasnije i komandanti brigada). Do studenoga 1942., niži tečaj završilo je 360 slušatelja, a viši 44. Tečajevi su radili u Korenici i Donjem Lapcu. Izučavani su: taktika, naoružanje, topografija, fortifikacija, služba veze i politička nastava.

Praktična iskustva

Budući je škola u desetomjesečnom radu stekla praktična iskustva, raspolagala određenim nastavnim kadrom, imala odgovarajući program i razrađene metode rada, po naredbi Vrhovnog štaba od 4. studenog 1942., preformirana je u Vojnu školu Vrhovnog štaba NOV i POJ. Početkom četvrte neprijateljske ofenzive, ta škola je prestala s radom, a njeni slušatelji iz Bihaća i Livna raspoređeni su na dužnosti u jedinice. U Jajcu je 2. rujna 1943., ponovno obnovljena pod nazivom Oficirska škola Vrhovnog štaba NOV i POJ. Na prvom tečaju bio je 141 slušatelj. Do 25. svibnja 1944., kad je zbog njemačkog desanta na Drvar prekinula rad, nju je završilo 422 slušatelja. Oficirska škola VŠ obnovljena je u Beogradu u listopadu 1944., a početkom ožujka 1945., reorganizirana je u više oficirskih  (specijalističkih) škola.

U Hrvatskoj je početkom svibnja 1943., ponovno počela sa radom Oficirska škola Glavnog štaba Hrvatske (s programima za obuku komandira vodova i četa, komandanata bataljuna, odreda i brigada, štabnih i nižih artiljerijskih oficira).  Škola je 1. studenog 1943., promijenila naziv u Pješadijsku oficirku školu NOV Hrvatske.  Od radiotelegrafskog tečaja pri GŠ Hrvatske formirana  je 11. lipnja 1943., Škola za vezu NOV Hrvatske sa tečajevima: za rukovodioce veza, telefonskim, mehaničarskim, linijskim i radio-telegrafskim. Artiljerijska oficirska škola NOV Hrvatske, formirana je početkom studenog 1943., imala je minobacački, protukolski i protuavionski tečaj.

Posebni tečajevi

Po naredbi Glavnog štaba Hrvatske od 14. lipnja 1944., objedinjavanjem Pješadijske, Artiljerijske i Škole za vezu, formirana je Prva oficirska škola NOV Hrvatske, s posebnim tečajevima za školovanje pješadijskih, artiljerijskih, intendantskih oficira i oficira službe veze, uglavnom iz jedinica 4., 8. i 11. korpusa NOV. Svi ti tečajevi radili su, sa manjim prekidima, do kraja ožujka 1945.

U veljači 1944., po naredbi Glavnog štaba Hrvatske, objedinjavanjem više tečajeva pri Štabu 6. korpusa, formirana je Druga oficirska škola Narodnooslobodilačke vojske Hrvatske. Pri školi su postojali pješadijski, artiljerijski, protuavionski, obavještajni, intendantski i sanitetski tečaj i tečaj za vezu. Školovala je oficire iz Šestog i Desetog korpusa. Do kraja 1944., završeno je: 4 klase višeg i 9 klasa nižeg pješadijskog tečaja, 4 klase sanitetskog, 9 za vezu i po 3 klase minobacačkog, protuavionskog i protutenkovskog tečaja. Od artiljerijskog tečaja Prve oficirske škole NOV Hrvatske formirana je 15. listopada 1944., Prva artiljerijska škola NOV  Hrvatske, sa nižim, srednjim i višim tečajem. Koncem 1944., za obuku starješina i specijalista u prometnoj službi i u automobilskim jedinicama, formirana je i Auto-škola Glavnog štaba Hrvatske.

Bojan Mirosavljev