Priopćenje PDF Print E-mail

SLOBODNA DALMACIJA d.d.

n/r gosp. Ivo Bonković, Glavni urednik

Dana 10. rujna 2015.g., s početkom u 11,00 sati, u Podgori će se, kod spomenika „GALEBOVA KRILA“, obilježiti 73. obljetnica utemeljenja Partizanske mornarice, polaganjem vijenaca uz prigodne riječi u organizaciji Saveza udruga ABA Makarskog Primorja i općine Podgora te suorganizatora Zajednice udruga ABA SDŽ.

Prije formiranja PARTIZANSKE MORNARICE, partizani su u akvatoriju Makarskog i Šibenskog Primorja izvodili niz borbenih akcija. Među prvim značajnim akcijama je potapanje talijanskog glibodera na ušću rijeke Neretve i parobroda „Vis“, nakon što je oslobođen od ljudi i robe u luci Živogošće. Početne borbene akcije su izvodili borci primorskih četa u čamcima na vesla, sačekujući talijanske trabakule... Iz primorskih mjesta Podgora, Igrane i Drašnica išle su pomorske veze za otoke, a posebno za otok Hvar. Talijanske pomorske snage, iako su pojačale patroliranje, nisu imale većih uspjeha.

U drugoj polovini 1942.g. u Makarskom Primorju je stacionirano nekoliko manjih partizanskih vodova. Talijanska torpiljarka sa oko 200 vojnika, koja je uplovila u luku Podgora, dočekana je bacanjem zapaljivih sredstava i mitraljeskom paljbom od dvojice partizana, braće Paunović. S broda se čuo jauk i zapomaganje nakon čega je torpiljarka u najvećoj brzini isplovila na pučinu.

Partizanske akcije na moru posebno su obradovale Tita i VŠ NOV i POJ. Nakon što je grupa mornara iz tzv. Hrvatske mornarice u Makarskoj prešla na partizansku stranu, predvođena s mladim poručnikom Velimirom Škorpikom, i prezentiranja mogućnosti partizanskih mornara na Jadranu protiv neprijateljskih pomorskih snaga, VŠ NOV i POJ donosi rješenje, u drugoj polovini prosinca 1942.g., o formiranju sekcije za Ratnu mornaricu pri štabu IV. operativne zone. Uspostavljanje više postaja Ratne mornarice, a nakon više uspješnih partizanskih akcija na moru i priobalju, u Podgori je 23 siječnja 1943.g. formiran Prvi mornarički odred. Tako je Podgora, malo mjesto brodara i ribara, postala koljevka ratne mornarice NOV i POH.

Split, 8. rujna 2015.g.

PREDSJEDNIŠTVO ZUABA SDŽ